18:57 Chủ nhật, 22/10/2017

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Kế hoạch & Đầu tư

 

  - Địa chỉ: 34 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852529
- Fax: 053 3851760
- Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
 
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Đức Tâm Giám đốc 0533.585.579 0913.485.026 tranductam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Huy Phó Giám đốc 0533.554.674 0913.485.497 nguyenhuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quốc Tuấn Phó Giám đốc 0533.554.673 0914.001.316 quoctuanODI@vnn.vn
Nguyễn Cảnh Hưng Phó Giám đốc 0533.524.555 0913.411.134 nguyencanhhung@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Lê Văn Dũng Chánh Văn phòng 0533.550.381 0914.149.177 levandung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Tường Phó Chánh Văn phòng 0533.555.096 0915.357.667 lequangtuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên   0983.020.707 nguyenmanhhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Vân Chuyên viên 0533.852.529 0942.595.123 nguyenthikhanhvan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Huy Chuyên viên   01237.793.637 nguyenthanhhuy@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
Lê Đức Thịnh Trưởng phòng 0533.852.683 0905052223 leducthinh@quangtri.gov.vn
Trần Quang Vinh Phó Trưởng phòng 0533.852.683 0905.425.025 tranquangvinh@quangtri.gov.vn
Mai Đức Trí Chuyên viên 0533.852.683 0913.485.723 maiductri@quangtri.gov.vn
Hồ Chí Công Chuyên viên 0533.852.683 0976.684.726 hochicong@quangtri.gov.vn
Phan Nữ Ngọc Linh Chuyên viên 0533.852.683 0905.359.168 phannungoclinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG DOANH NGHIỆP KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN
Trần Bình Thuận Trưởng phòng 0533.552.297 0903577307 tranbinhthuan@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thủy An Phó Trưởng phòng 0533.552.297 0905.445.575 vothithuyan@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUY HOẠCH TỔNG HỢP
Lê Văn Úy Trưởng phòng 0533.852.030 0976.052.018 levanuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lan Hương Chuyên viên 0533.852.030 0989.686.979 nguyenlanhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Thành Chuyên viên 0533.850.025 0914.974.555 nguyenducthanh@quangtri.gov.vn
Trần Phương Anh Chuyên viên 0533.850.025 0905.884.969 tranphuonganh@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Lê Thị Thương Trưởng phòng   0942.987.234 lethithuong@quangtri.gov.vn
Hoàng Quang Hải Phó Trưởng phòng 0533.555.414 0914.457.565 hoangquanghai@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Hà Chuyên viên 0533.853.301 0948.162.099 lethiminhha@quangtri.gov.vn
PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ
Nguyễn Hữu Thắng Trưởng phòng 0533.555.879 0914.068.656 nguyenhuuthang@quangtri.gov.vn
Trần Trung Hiếu Phó Trưởng phòng 0533.552.296 0983.381.135 trantrunghieu@quangtri.gov.vn
Hoàng Yến Chuyên viên 0533.555.879 0943.063.666 hoangyen@quangtri.gov.vn
Trương Quang Ánh Chuyên viên 0533.552.296 0166.8256717 truongquanganh@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng 0533.851.476 0914.068.803 nguyenvandung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hành Phó Trưởng phòng   0914.435.989 levanhanh@quangtri.gov.vn
Đoàn Thị Minh Hải Phó Trưởng phòng 0533.851.476 0905.632.888 doanthiminhhai@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Linh Chuyên viên 0533.851.476 0905.624.888 tranhuulinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG THANH TRA
Trần Hữu Tĩnh Chánh Thanh tra 0833.858.842 0942.485.999 tranhuutinh@quangtri.gov.vn
Phan Văn Thưởng Phó Chánh Thanh tra 0533.858.842 0905.791.441 phanvanthuong@quangtri.gov.vn
Phùng Thế Khiêm Chuyên viên 0833.858.842 0962.599.995 phungthekhiem@quangtri.gov.vn
Phan Văn Độ Thanh tra viên 0833.858.842 0914.352.093 phanvando@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thương Huyền Trưởng phòng 0533.550.167 0976.713.759 nguyenthuonghuyen@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng 0533.552.285 0944.404.369 tranthithuyhang@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Cảnh Chuyên viên 0533.550.167 0935.232.627 hoangngoccanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Diệu Quỳnh Chuyên viên 0533.550.167 0904.806.102 hoangthidieuquynh@quangtri.gov.vn