07:27 Thứ sáu, 28/10/2016

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Giáo dục & Đào tạo

Sở Giáo dục & Đào Tạo

 

  - Địa chỉ: 02 Tạ Quang Bửu - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852352
- Fax: 053 3851842
- Email: sogddt@quangtri.gov.vn
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
@quangtri.edu.vn
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Đức Thắm Giám đốc 053 3852492 0905828559 hoangducthamsgd
Phan Xuân Kiểu Phó Giám đốc 053 3555955 0913485343 phanxuankieusgd
Hoàng Xuân Thủy Phó Giám đốc 053 3706080 0914042080 hoangxuanthuysgd
Nguyễn Thị ThuThủy Phó Giám đốc 053 3556506 0913456506 nguyenthuthuysgd
Lê Thị Hương Phó Giám đốc   0914958999 lethihuongsgd
PHÒNG BAN SỞ
Phan Thanh Bắc Chánh VP 053 3535179 0913430179 phanthanhbacsgd
Cổ Thế Tân Phó Chánh VP 053 3851910 0913453896 cothetansgd
Võ Văn Minh Phó Chánh VP   0915240234 vovanminhsgd
Nguyễn Văn Bằng Chánh T.Tra 053 3852549 0913442694 nguyenvanbangsgd
Lê Trường Sơn TP GDCN-GDTX 053 3852341 0914030421 letruongsonsgd
Võ Hảo TP KH-TC 053 3853014 0914042042 vohaosgd
Trần Văn Quốc TP Khảo thí và KĐCLGD 053 3859583 0949549666 tranvanquocsgd
Võ Thị Loan TP GD Mầm non 053 3851659 0914050806 vothiloansgd
Phan Hữu Huyện TP GD Tiểu học 053 3851684 0905425379 phanhuuhuyensgd
Trần Thị Ngọ TP GD Trung Học 053 3853016 0988088801 tranthingosgd
Phạm Đình Ngụ TP Chính trị - Tư tưởng   0914092592 phamdinhngusgd
Ngô Viết Đức TP Tổ chức CB 053 3851683 0918576456 ngovietducsgd
Trần Anh Vũ Trưởng ban A 053 3851653 0903527963 trananhvusgd
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Nguyễn Văn Phướng HT Trường THPT Hướng Hóa 053 3880079 0903532115 thpthuonghoaqt
Nguyễn Tửu HT Trường THPT Lao Bảo 053 2216560 0905882.454 thptlaobaoqt
Ngô Thanh Trúc HT Trường THPT Hướng Phùng 2468787 0982342789 thpthuongphungqt
Phạm Xuân Thảo HT TrườnLao Bảo A Túc 3705868 0983246040 thptatucqt
Nguyễn Xuân Chiến HT Trường THPT Đakrông 3886491 0905739781 thptdakrongqt
Lê Văn Thanh HT Trường THPT Đakrông 2 3757289 0982207639 thptarutqt
Hoàng Đức Dục HT Trường THPT Cam Lộ 3871795 0905886627 thptcamloqt
Thái Quốc Khánh HT Trường THPT Lê Thế Hiếu 3872224 01688569307 thptlethehieuqt
Lương Đức Long HT Trường THPT Tân Lâm 3887205 0913144164 thpttanlamqt
Nguyễn Thọ HT Trường THPT Chế Lan Viên 2217909 0916101525 thptchelanvienqt
Nguyễn Văn Nhân HT Trường THPT Lê Quý Đôn 3504704 0913421856 thptlequydonqt
Ng. Thị Hồng Khuyên HT Trường THPT Lê Lợi 3855253 0913476093 thptleloiqt
Hoàng Đức Hùng HT Trường THPT Đông Hà 3851565 0914042046 thptdonghaqt
Ng. Thị Hồng Tâm HT Trường THPT Phan Châu Trinh 3858616 0914185225 thptphanchautrinhqt
Ngô Viết Đức HT Trường THPT thị xã Quảng Trị 3861335 0905050810 thpttxquangtriqt
Nguyễn Tiến Dũng HT Trường THPT Nguyễn Huệ 3862347 0905282909 thptnguyenhueqt
Lê Thị Thanh Thuỷ HT Trường THPT Hải Lăng 3873213 0973096333 thpthailangqt
Nguyễn Khoa Xưng HT Trường THPT Nam Hải Lăng 3876711 0905425432 thptnamhailangqt
Phạm Như Minh HT Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 3873254 0914173677 thptnguyenbinhkhiemqt
Phan Hồng Khánh HT Trường THPT Trần Thị Tâm 3860414 0984502144 thpttranthitamqt
Phan Thị Hoài HT Trường THPT Triệu Phong 3868427 01699230676 thpttrieuphongqt
Nguyễn HữuĐức HT Trường THPT Chu Văn An 3710054 0914127094 thptchuvananqt
Lê Văn Ích HT Trường THPT Vĩnh Định 3829842 0914141334 thptvinhdinhqt
Đoàn Quang Vinh HT Trường THPT Ng.Hữu Thuận 3719590 0914431731 thptnguyenhuuthanqt
Lê Văn Thành HT Trường THPT Gio Linh 3825299 0914301299 thptgiolinhqt
Trần Ngọc Châu HT Trường THPT Nguyễn Du 3825979 0905632967 thptnguyenduqt
Nguyễn Đức Thế HT Trường THPT Cồn Tiên 3883385 0914214559 thptcontienqt
Nguyễn Hoài Nam HT Trường THPT Vĩnh Linh 3820155 0903502126 thptvinhlinhqt
Trần Công Lanh HT Trường THPT Nguyễn Công Trứ 3820978 0913456018 thptnguyencongtruqt
Nguyễn Ngọc Ý HT Trường THPT Cửa Tùng 3823210 0914053417 thptcuatungqt
Hồ Duy Hậu HT Trường THPT Bến Quan 2246468 0935359577 ktthtxquangtriqt
Đỗ Thị Anh Linh Trường PTDTNT tỉnh 3661154 0914300154 dtnttinhqt
Nguyễn Đức Thành Trường PTDTNT Vĩnh Linh 3820221 0914149139 dtntvinhlinhqt
Nguyễn Đình Lợi Trường PTDTNT Gio Linh 3825649 0905015111 dtntgiolinhqt
Trương Công Tường Trường PTDTNT Hướng Hóa 3780370 0914184612 dtnthuonghoaqt
Lương Thế Vinh Trường PTDTNT Đakrông 3886406 0914214722 dtntdakrongqt
Cổ Thế Tân GĐ Trung tâm GDTX tỉnh 3855338 0913453896 gdtxtinhqt
Ng. Thị Bích Hạnh GĐ Trung tâm GDTX Hướng Hóa 3780834 0914172126 gdtxhuonghoaqt
Lê Văn Niệm GĐ Trung tâm GDTX Đakrông 3886568 0914092538 gdtxdakrongqt
Hoàng Văn Kiều GĐ Trung tâm GDTX Cam Lộ 3871321 0935259559 gdtxcamloqt
Lê Nhất  Hải GĐ Trung tâm GDTX Đông Hà 3552960 0914197611 gdtxdonghaqt
Lê Văn Thi GĐ Trung tâm GDTX Gio Linh 3825248 0914184827 gdtxgiolinhqt
Nguyễn Duy Nhất GĐ Trung tâm GDTX Vĩnh Linh 3820247 0914178072 gdtxvinhlinhqt
Nguyễn Cường GĐ Trung tâm GDTX TX Quảng Trị 3861830 0905282054 gdtxtxquangtriqt
Từ Công  Thụ GĐ Trung tâm GDTX Triệu Phong 3828240 0914136429 gdtxtrieuphongqt
Lê Phước Chính GĐ Trung tâm GDTX Hải Lăng 3508054 0915317070 gdtxhailangqt
Trần Duy Vinh GĐ Trung tâm KTTH-HN tỉnh 3852451 0903513139 ktthtinhqt
Nguyễn Xuân Thịnh GĐ Trung tâm KTTH-HN Vĩnh Linh 3820317 0914138952 ktthvinhlinhqt
Đỗ Văn Tường GĐ Trung tâm KTTH-HN Gio Linh 3825851 0915025519 ktthgiolinhqt
Nguyễn Tiến Nhụng GĐ Trung tâm KTTH-HN Sông Hiếu 3854040 0915033981 ktthsonghieu
Trần Xuân Tùng GĐ Trung tâm KTTH-HN TX Quảng Trị 3862839 0984634726 ktthtxquangtriqt
Hoàng Văn Hùng GĐ Trung tâm KTTH-HN Triệu Phong 3828214 0915362220 ktthtrieuphongqt
Trần Đức Ninh GĐ Trung tâm KTTH-HN Hải Lăng 3508081 0949873696 ktthhailangqt
Nguyễn Việt  Hùng GĐ Trung tâm KTTH-HN Cam Lộ 3871517 0903591459 ktthcamloqt
Nguyễn Đức Đỉnh GĐ Trung tâm KTTH-HN Ngô Tuân 3880090 0915022975 ktthngotuanqt
Nguyễn Vũ Quang GĐ Trung tâm KTTH-HN Đakrông 3750090 0915315550 ktthtxdakrongqt
Nguyễn Thị  Sáu HT Mầm non Sao Mai 2210881 0905082777 mnsaomaiqt
Đỗ Thị Lê HT Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh 3851622 0979525057 ktnguyendinhchieuqt
Bùi Xuân  Việt GĐ Trung tâm CNTT-NN 3556575 0946932225 cnttnnqt
CÁC PHÒNG GD&ĐT
Trương Quang Xá Tp GD&ĐT Tp Đông Hà 3850566 0905004010 pgddonghaqt
Đoàn Quang Anh Tp GD&ĐT thị xã Quảng Trị 3661250 0905053439 pgdtxquangtriqt
Nguyễn Văn Phụng Tp GD&ĐT Vĩnh Linh 3620121 0905052126 pgdvinhlinhqt
Ngô Thanh Hải Tp GD&ĐT Gio Linh 3825285 0919849009 pgdgiolinhqt
Nguyễn Văn Bình Tp GD&ĐT Cam Lộ 3871012 0905118138 pgdcamloqt
Mai Huy Phương Tp GD&ĐT Đakrông 3886287 0914082640 pgddakrongqt
Nguyễn Đức Tuận Tp GD&ĐT Hướng Hóa 3880399 0913485699 pgdhuonghoaqt
Lê Hữu Các Tp GD&ĐT Triệu Phong 3828379 0905294570 pgdtrieuphongqt
Trần Đới Tp GD&ĐT Hải Lăng 3873496 0914001326 pgdhailangqt