22:25 Thứ ba, 16/09/2014

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » Cục thuế tỉnh

Cục thuế tỉnh

 

  - Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3551755
- Fax: 053 3858996
 
CỤC THUẾ TỈNH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO CỤC
Nguyễn Quốc Hưởng Cục trưởng 053 3556569 0903556159 nqhuong.qtr@gdt.gov.vn
Lê Trọng Lưu P.Cục trưởng 053 3852619 0905066159 ltluu.qtr@gdt.gov.vn
Dương Quốc Hoàn P.Cục trưởng
Kiêm Chi Cục trưởng Chi cục Thuế TP Đông Hà
053 3852775 0905107065 dqhoan.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Đỗ Thị Đông Trưởng phòng 053 3853974 01666223111 dtdong.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Trưởng phòng 053 3535595 0915062191 ntbthuy.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Chơn Thiện Phó Trưởng phòng 053 3535595 0913485207 ncthien.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Võ Sỷ Cầu Trưởng phòng 053 3555662 0913430013 vscau.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Tiền Hải Phó Trưởng phòng 053 3565886 0903583370 nthai.qtr@gdt.gov.vn
Lưu Thị Kim Tâm Phó Trưởng phòng 053 3552198 0982553198 ltktam.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Trần Hữu Xuyến Trưởng phòng 053 3555795 0982916159 lhxuyen.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Đạo Thành Phó Trưởng phòng 053 3555795 0914138927 ndthanh.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ
Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng 053 3705297 0913442682 nvminh.qtr@gdt. gov.vn
Trần Đức Minh Phó Trưởng phòng 053 3852020 0988795159 tdminh.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP - NGHIỆP VỤ - DỰ TOÁN
Hồ Ngọc Dũng Trưởng phòng 053 3555356 0935391999 hndung.qtr@gdt.gov.vn
Hoàng Văn Hải Phó Trưởng phòng 053 3852629 0905123775 hvhai.qtr@gdt.gov.vn
Hồ Xuân Hùng Phó Trưởng phòng 053 3852629 0987392678 hxhung.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG THANH TRA THUẾ
Nguyễn Tiến Lực Trưởng phòng 053 3855519 0935108999 ntluc.qtr@gdt.gov.vn
Phạm Ngọc Hổ Phó Trưởng phòng 053 3855519 0914197707 pnho.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG KIỂM TRA THUẾ
Nguyễn Quang Úy Trưởng phòng 053 3555770 0905060135 nquy.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thành Linh Phó Trưởng phòng 053 3555796 0905836345 ntlinh.qtr@gdt.gov.vn
Trần Anh Tuấn Phó Trưởng phòng 053 3853218 0903536135 tatuan.qtr@gdt.gov.vn
Lê Văn Tòa Phó Trưởng phòng 053 3853218 0915011267 lvtoa.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ - TÀI VỤ - ẤN CHỈ
Hồ Xuân Dung Trưởng phòng 053 3526245 0913422014 hxdung.qtr@gdt.gov.vn
Lê Quang Trung Phó Trưởng phòng 053 3555802 0905062250 lqtrung.qtr@gdt.gov.vn
Đoàn Minh Chiến Phó Trưởng phòng 053 3852508 0982956787 dmchien.qtr@gdt.gov.vn
Hồ Thị Kim Huế Phó Trưởng phòng 053 3855283 0913429709 htkhue.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Nguyễn Linh Chi Phó Trưởng phòng     nlchi.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ
Nguyễn Tiến Lượng Trưởng phòng 053 3852024 0935645567 ntluong.qtr@gdt.gov.vn
Phan Thị Loan Phó Trưởng phòng 053 3852024 0905739729 ptloan.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG TIN HỌC
Phạm Minh The Trưởng phòng 053 3856476 0905107062 pmthe.qtr@gdt.gov.vn
Huỳnh Đức Lâm Phó Trưởng phòng 053 3852021 0988516069 hdlam.qtr@gdt.gov.vn
CÁC CHI CỤC THUẾ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Nguyễn Anh Tuấn Phó Chi cục trưởng 053 3555238 0917501879 natuan.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Xuân Tráng Phó Chi cục trưởng 053 3523559 0983412159 nxtrang.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Nguyễn Đăng Thố Chi cục trưởng 053 3664677 0982411217 ndtho.qtr@gdt.gov.vn
Lê Vĩnh Phước Phó Chi cục trưởng 053 3861707 0905237117 lvphuoc.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Văn Dũng Phó Chi cục trưởng 053 2204559 0905144117 nvdung.gtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯỚNG HÓA
Lê Đức Kế Chi cục trưởng 053 3880508 0913408552 ldke.qtr@gdt.gov.vn
Hoàng Văn Đầu Phó Chi cục trưởng 053 3880465 0913485678 hvdau.qtr@gdt.gov.vn
Lê Xuân Quyệt Phó Chi cục trưởng 053 3782469 0913400479 lxquyet.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐAKRÔNG
Trần Hữu Duyên Chi cục trưởng 053 3886425 0914079735 thduyen.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN CAM LỘ
Nguyễn Thuận Minh Chi cục trưởng 053 3871526 0913434749 ntminh.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Hữu Lâm Phó Chi cục trưởng 053 3871117 0983855146 nhlam.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Hữu Luận Phó Chi cục trưởng 053 3731801 0982159456 nhluan.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN VĨNH LINH
Lê Thị Thắm Chi cục trưởng 053 3820429 0913400425 lttham.qtr@gdt.gov.vn
Lê Đức Đoàn Phó Chi cục trưởng 053 2622050 0914213924 lddoan.qtr@gdt.gov.vn
Lê Phước Viên Phó Chi cục trưởng 053 3820159 0914205333 lpvien.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN GIO LINH
Nguyễn Đức Phóng Chi cục trưởng 053 3825131 0913485462 ndphong.qtr@gdt.gov.vn
Trương Quốc Việt Phó Chi cục trưởng 053 3825132 0905035357 tvviet.qtr@gdt.gov.vn
Phan Văn Vũ Phó Chi cục trưởng 053 3631159 0935046677 pvvu.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN TRIỆU PHONG
Đỗ Văn Tứ Chi cục trưởng 053 3828354 0914022843 dvtu.qtr@gdt.gov.vn
Lê Hồng Sơn Phó Chi cục trưởng 053 3707567 0935414067 lhson.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Khương Hưng Phó Chi cục trưởng 053 3828270 0914763467 nkhung.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN HẢI LĂNG
Lê Văn Quynh Chi cục trưởng 053 3873427 0913485071 lvquynh.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Đăng Kỷ Phó Chi cục trưởng 053 3873333 0913446131 ndky.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Hữu Hành Phó Chi cục trưởng 053 3508663 0905739639 nhhanh.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
Nguyễn Văn Chính Chi cục trưởng 053 2200375 0905427989 nvchinh.qtr@gdt.gov.vn
Võ Văn Hải Phó Chi cục trưởng 053 3509005 0919125207 vvhai.qtr@gdt.gov.vn