02:01 Thứ tư, 26/10/2016

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » Cục thuế tỉnh

Cục thuế tỉnh

 

  - Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3551755
- Fax: 053 3858996
 
CỤC THUẾ TỈNH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO CỤC
Nguyễn Quốc Hưởng Cục trưởng 053 3556569 0903556159 nqhuong.qtr@gdt.gov.vn
Lê Trọng Lưu P.Cục trưởng 053 3852619 0905066159 ltluu.qtr@gdt.gov.vn
Dương Quốc Hoàn P.Cục trưởng
 
053 3852775 0964821390 dqhoan.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thuận Minh P.Cục trưởng 053 3575688 0913434749 ntminh.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phan Văn Vũ Trưởng phòng 053 3853974 0914451777 pvvu.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Nguyễn Thành Linh P.Trưởng phòng 053 3555662 0905862065 ntlinh.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Lưu Thị Kim Tâm Trưởng phòng 053 3555795 0982553198 ltktam.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ
Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng 053 3705297 0913442682 nvminh.qtr@gdt. gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP - NGHIỆP VỤ - DỰ TOÁN
Hoàng Văn Hải Trưởng phòng 053 3555356 0914096559 hvhai.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG THANH TRA THUẾ
Trần Anh Tuấn Phụ trách phòng 053 3855519 0903536135 tatuan.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG KIỂM TRA THUẾ
Võ Sỷ Cầu Trưởng phòng 053 3555770 0913430013 vscau.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ - TÀI VỤ - ẤN CHỈ
Hồ Thị Kim Huế Trưởng phòng 053 3526245 0913429709 htkhue.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Nguyễn Linh Chi Trưởng phòng 053 3852023 01687330164 nlchi.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ NỢ
Nguyễn Tiến Lượng Trưởng phòng 053 3852024 0913421836 ntluong.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG TIN HỌC
Phạm Ngọc Hổ Trưởng phòng 053 3856476 0914197707 pnho.qtr@gdt.gov.vn
CÁC CHI CỤC THUẾ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Nguyễn Quang Úy Chi cục trưởng 053 3555591 0905060135 nquy.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn Phó Chi cục trưởng 053 3555238 0917501879 natuan.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Xuân Tráng Phó Chi cục trưởng 053 3523559 0983412159 nxtrang.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Chơn Thiện Phó Chi cục trưởng 053 666678 0913485207  
CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Nguyễn Đăng Thố Chi cục trưởng 053 3664677 0982411217 ndtho.qtr@gdt.gov.vn
Lê Hồng Sơn Phó Chi cục trưởng   0935414067 lhson.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thanh Dũng Phó Chi cục trưởng   0982278315  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯỚNG HÓA
Trần Thị Dạn Chi cục trưởng 053 3880508 0905008919  
Hoàng Văn Đầu Phó Chi cục trưởng 053 3880465 0913485678 hvdau.qtr@gdt.gov.vn
Lê Xuân Quyệt Phó Chi cục trưởng 053 3782469 0913400479 lxquyet.qtr@gdt.gov.vn
CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐAKRÔNG
Trần Hữu Duyên Chi cục trưởng 053 3886425 0914079735 thduyen.qtr@gdt.gov.vn
Phan Tư Dĩnh Phó Chi cục trưởng   0979862717  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN CAM LỘ
Nguyễn Văn Chính Chi cục trưởng 053 3871526 0905427989 nvchinh.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Hữu Lâm Phó Chi cục trưởng 053 3871117 0983855146 nhlam.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thị Tâm Phó Chi cục trưởng 053 3731801 0982586715  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN VĨNH LINH
Lê Phước Viên Chi cục trưởng   0914205333 lpvien.qtr@gdt.gov.vn
Lê Đức Đoàn Phó Chi cục trưởng 053 2622050 0914213924 lddoan.qtr@gdt.gov.vn
Võ Phước Hùng Phó Chi cục trưởng      
Trần Đức Minh Phó Chi cục trưởng   0988795159  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN GIO LINH
Nguyễn Đức Phóng Chi cục trưởng 053 3825131 0913485462 ndphong.qtr@gdt.gov.vn
Trương Quốc Việt Phó Chi cục trưởng 053 3825132 0905035357 tvviet.qtr@gdt.gov.vn
Hồ Thị Thưởng Phó Chi cục trưởng   0905035225  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN TRIỆU PHONG
Đỗ Văn Tứ Chi cục trưởng 053 3828354 0914022843 dvtu.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Khương Hưng Phó Chi cục trưởng 053 3828270 0914763467 nkhung.qtr@gdt.gov.vn
Dương Hoàng Long Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THUẾ HUYỆN HẢI LĂNG
Nguyễn Đăng Kỷ Chi cục trưởng 053 3873333 0913446131 ndky.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Hữu Hành Phó Chi cục trưởng 053 3508663 0905739639 nhhanh.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Văn Dũng Phó Chi cục trưởng   0905144117  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
Lê Quang Trung Chi cục trưởng 053 2200375 0905062250 nvchinh.qtr@gdt.gov.vn
Võ Văn Hải Phó Chi cục trưởng 053 3509005 0919125207 vvhai.qtr@gdt.gov.vn