04:01 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Sở Kế hoạch & Đầu tư

 

  - Địa chỉ: 34 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852529
- Fax: 0233 3851760
- Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
 
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Đức Tâm Giám đốc 02333.585.579 0913.485.026 tranductam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Huy Phó Giám đốc 02333.554.674 0913.485.497 nguyenhuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quốc Tuấn Phó Giám đốc 02333.554.673 0914.001.316 quoctuanODI@vnn.vn
Nguyễn Cảnh Hưng Phó Giám đốc 02333.524.555 0913.411.134 nguyencanhhung@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Lê Quang Tường Chánh Văn phòng 02333.555.096 0915.357.667 lequangtuong@quangtri.gov.vn
Mai Đức Trí Phó Chánh Văn phòng   0913.485.723 maiductri@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Vân Chuyên viên 02333.852.529 0942.595.123 nguyenthikhanhvan@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
Lê Đức Thịnh Trưởng phòng 02333.852.683 0905052223 leducthinh@quangtri.gov.vn
Trần Quang Vinh Phó Trưởng phòng 02333.852.683 0905.425.025 tranquangvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Huy Chuyên viên 02333.852.683 01237.793.637 nguyenthanhhuy@quangtri.gov.vn
Hồ Chí Công Chuyên viên 02333.852.683 0976.684.726 hochicong@quangtri.gov.vn
Phan Nữ Ngọc Linh Chuyên viên 02333.852.683 0905.359.168 phannungoclinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG DOANH NGHIỆP KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN
Trần Bình Thuận Trưởng phòng 02333.552.998 0903577307 tranbinhthuan@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thủy An Phó Trưởng phòng 02333.552.297 0905.445.575 vothithuyan@quangtri.gov.vn
Hoàng Yến Chuyên viên      
PHÒNG QUY HOẠCH TỔNG HỢP
Lê Văn Úy Trưởng phòng 02333.852.030 0976.052.018 levanuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lan Hương Chuyên viên 02333.852.030 0989.686.979 nguyenlanhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Thành Phó phòng 02333.850.025 0914.974.555 nguyenducthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 02333.850.025   tranphuonganh@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Lê Thị Thương Trưởng phòng   0942.987.234 lethithuong@quangtri.gov.vn
Hoàng Quang Hải Phó Trưởng phòng 02333.555.414 0914.457.565 hoangquanghai@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Hà Chuyên viên 02333.853.301 0948.162.099 lethiminhha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên   0983.020.707  
PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ
Nguyễn Hữu Thắng Trưởng phòng 02333.555.879 0914.068.656 nguyenhuuthang@quangtri.gov.vn
Trần Trung Hiếu Phó Trưởng phòng 02333.552.296 0983.381.135 trantrunghieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 02333.555.879   hoangyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng 02333.851.476 0914.068.803 nguyenvandung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hành Phó Trưởng phòng   0914.435.989 levanhanh@quangtri.gov.vn
Đoàn Thị Minh Hải Phó Trưởng phòng 02333.851.476 0905.632.888 doanthiminhhai@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Ngọc Lệ Chuyên viên 02333.851.476   hoangthingocle@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Chuyên viên     nguyentruongson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên   0906962777 nguyenhongle@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Trần Hữu Tĩnh Chánh Thanh tra 02333.858.842 0942.485.999 tranhuutinh@quangtri.gov.vn
Phan Văn Thưởng Phó Chánh Thanh tra 02333.858.842 0905.791.441 phanvanthuong@quangtri.gov.vn
Phùng Thế Khiêm Thanh tra viên 02333.858.842 0962.599.995 phungthekhiem@quangtri.gov.vn
Phan Văn Độ Thanh tra viên 02333.858.842 0914.352.093 phanvando@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thương Huyền Trưởng phòng 02333.550.167 0976.713.759 nguyenthuonghuyen@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng 02333.552.285 0944.404.369 tranthithuyhang@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Cảnh Phó Trưởng phòng 02333.550.167 0935.232.627 hoangngoccanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Diệu Quỳnh Chuyên viên 02333.550.167 0904.806.102 hoangthidieuquynh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Lệ Hằng Chuyên viên   0917950357 hoangthilehang@quangtri.gov.vn


Sở Tài chính

 SỞ TÀI CHÍNH
  - Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3850728
- Fax: 0233 3856086
- Email: sotc@quangtri.gov.vn
 
 
 
 
CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Tân Giám đốc 3564555 0905805999 nguyenduytan@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thanh Phó Giám đốc 3555668 0988797353 lethithanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trí Kiên Phó Giám đốc 3551998 0985346777 nguyentrikien@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Viết Chiến Chánh Văn phòng 3852130 0913485115 nguyenvietchien@quangtri.gov.vn
Lê Trung Kiên Phó Chánh Văn phòng 3561237 0935803034 letrungkien@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Tú Chuyên viên 3561237 0917076234 tranhuutu@quangtri.gov.vn
Trần Đức Tuấn Văn thư 3850728 0913410532 tranductuan@quangtri.gov.vn
Lê Thị Như Trang Văn Thư 3850728 0983249027 lethinhutrang@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
Lê Thị Hải Hà Trưởng phòng 3852652 0914432324 lethihaiha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Q Phương Phó Trưởng phòng 3852652 0915032286 nguyenthiquynhphuong@quangtri.gov.vn
Hồ Cẩm Ly Phó Trưởng phòng 3852652 0985272345 hocamly@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Diệu Chuyên viên 3561237 0979802208 nguyenthidieu@quangtri.gov.vn
Võ Thị Hoài Giang Chuyên viên 3561237 0906242426 vothihoaigiang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Thăng Chuyên viên 3561237 0913485352 nguyenthanhthang@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 3561237 0915587678 hothimyhanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Nguyễn Anh Phương Trưởng phòng 3551039 0913485927 nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Năm Phó Trưởng phòng 3852506 0949850162 hothinam@quangtri.gov.vn
Lê Thị Kim Chi Chuyên viên 3561237 0917076234 lethikimchi@quangtri.gov.vn
Lê Văn Sơn Chuyên viên 3852506 0968842222 Levanson.sotc@quangtri.gov.vn
Trần Bình Minh Chuyên viên 3851584 0983335777 tranbinhminh@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐẦU TƯ
Nguyễn Hải Quảng Trưởng phòng 3851584 0905099225 nguyenhaiquangqt@quangtri.gov.vn
Trần Thị Diệu Hương Chuyên viên 3851584 0905061283 trandieuhuong@quangtri.gov.vn
Đỗ Thị Đông Chuyên viên 3851584 0984494123 dothidong@quangtri.gov.vn
Ngô Anh Sang Chuyên viên 3851584 0935836777 ngoanhsang@quangtri.gov.vn
PHÒNG GIÁ - CÔNG SẢN
Thái Văn Ngọc Trưởng phòng 3853296 0914729560 thaivanngoc@quangtri.gov.vn
Đặng Quang Hải Phó Trưởng phòng 3853296 0985000199 dangquanghai@quangtri.gov.vn
Trương Ngọc Ánh Chuyên viên 3853296 0949523667 truongngocanh@quangtri.gov.vn
Phan Thị Hà Giang Chuyên viên 3853296 0905055898 phanthihagiang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thu Phương Chuyên viên 3853296 0915363367 ethuphuong@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Nguyễn Tạo Chánh Thanh tra 3852887 0934997888 nguyentaostc@quangtri.gov.vn
Trần Lập Phó Chánh Thanh tra 3852887 0905009159 tranlap@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Hải Phó Chánh Thanh tra 3852887 0906456989 hoangthanhhai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hùng Thanh tra viên 3852887 0913485987 levanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Phú Thanh tra viên 3852887 0914008777 nguyenvanphu@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Hưng Thanh tra viên 3852887 0913485453 hosyhung@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Lê Ngọc Tại Trưởng phòng 3851581 0913449681 lengoctai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Ân Phó Trưởng phòng 3851581 0914118573 levanan@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thu Hiền Chuyên viên 3851581 01688715233 vothihien@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Thanh Chuyên viên 3851581 0978143356 lethiminhthanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG TIN HỌC THỐNG KÊ
Lê Phó Trưởng phòng 3550380 0914211777 lepho@quangtri.gov.vn
Đinh Tân Phong Phó Trưởng phòng 3550380 0915015080 dinhtanphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huệ Chuyên viên 3550380 0985439007 nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn
 
0915363367

Sở Nội vụ

 

  - Địa chỉ: 23 Duy Tân - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3850301
- Fax: 0233 3553501
- Email: sonv@quangtri.gov.vn
 
SỞ NỘI VỤ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO
Hồ Ngọc An Giám đốc 0233 3556159 0905005159 hongocan@quangtri.gov.vn
Hoàng Văn Mai Phó Giám đốc 0233 3522469 0914082619 hoangvanmai@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Anh Phó Giám đốc 0233 3585525 0916316579 tranhuuanh@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Hồng Phương Phó Giám đốc 0233 3850828 0919222748 buithihongphuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiệt Phó Giám đốc 0233.3550237 0948162056 nguyenvanhiet@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Trịnh Công Tiến Chánh Văn phòng 0233 3553501 0913485866 trinhcongtien@quangtri.gov.vn
Vũ Thị Bông Hồng Kế toán trưởng 0233 3553501 0987666853 vuthibonghong@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Phạm Minh Thắng Chánh Thanh tra 0233 3553502 0915701169 phamminhthangqt@quangtri.gov.vn
PHÒNG TCBC TCPCP
Hoàng Quang Vinh Trưởng phòng 0233 3556680 0965551175 hoangquanvinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG CCHC 
Lê Quang Vịnh Trưởng phòng 0233 3850422 0982405159 lequangvinh@quangtri.gov.vn
Hoàng T Hồng Mai P.Trưởng phòng 0233 3882895 0914241251 hoangthimai@quangtri.gov.vn
PHÒNG XDCQ
Hồ Sỹ Nông Trưởng phòng 0233 3850422 0906457929 hosynong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Bảy P.Trưởng phòng   0944546799 nguyenvanbay@quangtri.gov.vn
PHÒNG CC- VC
Võ Xuân Long Trưởng phòng 0233 3853541 0914222505 voxuanlong@quangtri.gov.vn
 
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
- Địa chỉ: 23 Duy Tân - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 2211131
- Fax: 0233 3554477
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Văn Mai P.Giám đốc Sở
Trưởng Ban
0233 3522469 0914082619 hoangvanmai@quangtri.gov.vn
Trương Thị Ngọc Hương Phó TrưởngBan 0233 3567009 0913854486 truongthingochuong@quangtri.gov.vn
Trần Thắng Bình Phó Trưởng Ban   0914177886 tranthangbinh@quangtri.gov.vn
 
BAN TÔN GIÁO
- Địa chỉ: 71 Ngô Quyền - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3551697
- Fax: 0233 3551697
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Hiệt P.Giám đốc Sở -
Trưởng Ban
0233.3550237 0948162056 nguyenvanhiet@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trí Ban Phó Trưởng Ban 0233 3550236 0982108445 nguyentriban@quangtri.gov.vn
Đặng Quốc Tiến Phó Trưởng Ban 0233.3550248 0914673132 dangquoctien@quangtri.gov.vn
Trần Văn Vọng Trưởng phòng Phật giáo - Tôn giáo khác 0233.3564677 0942090131 tranvanvong@quangtri.gov.vn
Trần Bảo Kiếm Phó Trưởng phòng Công giáo – Tin lành 0233.3564677 0983946234 tranbaokiem@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Thanh Thuý Phó Trưởng phòng Công giáo – Tin lành 0233.3564677 0914036055 nguyenthithanhthuy@quangtri.gov.vn
Trần Thị Vân P.T phòng HC-TH 0233.3551697 0914856345 tranthivan-btg@quangtri.gov.vn
 
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
- Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3859514
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Phan Thị Quyên Chi cục Trưởng 0233 2240092 0974033434 phanthiquyen@quangtri.gov.vn
 
 

Sở Giao thông Vận tải

  - Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852570
- Fax: 0233 3850432
- Email: sogtvt@quangtri.gov.vn
 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lê Đức Tiến Giám đốc 0233 3854081 0913427377 leductien@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Hùng Phó Giám đốc 0233 3852479 0905282105 lethanhhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Hà Phó Giám đốc   0913485780 nguyenducha@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG 
Trần Ngọc Sơn Chánh Văn phòng 0233 3852570 0944230555 tranngocson@quangtri.gov.vn
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Thị Hằng Nga Phó Trưởng phòng   0942126345 nguyenthihangnga@quangtri.gov.vn
QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN NGƯỜI LÁI
Đoàn Việt Bắc Trưởng phòng 0233.3551769 0914194173 doanvietbac@quangtri.gov.vn
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Trần Hữu Sửu Trưởng phòng 02333855809 0913485597 tranhuusuu@quangtri.gov.vn
Lê Văn Chung Phó Trưởng phòng   0914015479 levanchung@quangtri.gov.vn
QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Phan Thanh Tiến Trưởng phòng 0233 3850414 0913485597 phanthanhtien@quangtri.gov.vn
Bùi Đức Thành Phó Trưởng phòng 0233 3850414 0913456117 buiducthanh@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Dương Đức Phụng Chánh Thanh tra 0233 3550415 0913407355 duongducphung@quangtri.gov.vn
Lê Vĩnh Thịnh Phó Chánh Thanh tra 0233 3851618 0913185544 levinhthinh@quangtri.gov.vn
Đào Văn Tuyến Phó Chánh Thanh tra   0914001333 daovantuyen@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
Nguyễn Anh Tuấn CVP Ban ATGT Tỉnh 0233 3666959 0944123327 nguyenanhtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tấn Phương PVP Ban ATGT tỉnh 0233 3666959 0944188555 nguyentanphuong@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
Nguyễn Chí Thức Giám đốc 02333562334 0914079603 nguyenchithuc@quangtri.gov.vn
Trương Văn Hưng Phó Giám đốc 02333856977 0944650222 truongvanhung@quangtri.gov.vn
Lê Vĩnh Phú Phó Giám đốc 02333855676 0905090560 levinhphu@quangtri.gov.vn
Võ Phong Luân Phó Giám đốc   0913456005 vophongluan@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO TRÌ GIAO THÔNG
Hoàng Anh Quang Phó Giám đốc PT   0916239999 hoanganhquang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc     nguyenanhtuan@quangtri.gov.vn
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
49 Lý Thường Kiệt, Đông Hà
ĐT/FAX:0233.3567088
Nguyễn Như Quỳnh Hiệu trưởng 0233 3575159 0913456002 nguyennhuquynh@quangtri.gov.vn
Lê Bá Hải Hiệu phó   0942333969 lebahai@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI THỦY BỘ
61 Lý Thường Kiệt, Đông Hà
ĐT: 02333561546 - FAX: 023338561159
Nguyễn Xuân Hà Giám đốc 0233 3561973 0913485727 nguyenxuanha@quangtri.gov.vn
Trần Việt Hùng Phó Giám đốc   0914127246 tranviethung@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH TỈNH
425 Lê Duẩn, Đông Hà
ĐT: 023333850389 - FAX: 02333851324
Nguyễn Hữu Phước Giám đốc 02333851324 0935530839 nguyenhuuphuoc@quangtri.gov.vn
Trần Thanh Tâm Phó Giám đốc 0233 3552132 0913422000 tranthanhtam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Phó Giám đốc   0982959272 nguyenthithu@quangtri.gov.vn
ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Phạm Uy Vũ Giám đốc   0976211234 phamuyvu@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE
Nguyễn Văn Ngọ Giám đốc   0914092567 nguyenvanngo@quangtri.gov.vn
TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE
Hoàng Văn Quý Trạm trưởng   0905544203 hoangvanquy@quangtri.gov.vn
 

Sở Xây dựng

 

  - Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà -   Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3857489
- Fax: 0233 3857489
- Email: soxd@quangtri.gov.vn
 
SỞ XÂY DỰNG
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO SỞ
Lê Công Định Giám đốc 0233 3521368 0905854252 lecongdinh@quangtri.gov.vn
Thái Ngọc Châu Phó Giám đốc 02333589595 0913447989 thaingocchau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc 02333550579 0911333137 nguyenthanhhai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Hoàng Đức Hồng Trưởng phòng 0233 3852227 0914185360 hoangduchong@quangtri.gov.vn
Lê Thị Hồng Thu Phó Trưởng phòng 0233 3857489 0983202236 lethihongthu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà Lưu trữ 0233 3857489 0946 073234 nguyenthithuha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Huy Kế toán viên 02333558779 0906509269 nguyenquanghuy@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Sáng Chuyên viên 02333852227 0934880234 hosysang@quangtri.gov.vn
Phan Tùng Khánh Nhân viên 02333857489 0943579050 phantungkhanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Văn Đức Lợi Trưởng phòng 0233 3851592 0913411258 vanducloi@quangtri.gov.vn
Trương Diệu Khanh Phó Trưởng phòng 0233 3851592 0905065009 truongdieukhanh@quangtri.gov.vn
Phan Học Phi Chuyên viên 0233 3851592 0945337045 phanhocphi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Nhân Chuyên viên 0233 3851592 0912146357 nguyenthanhnhan@quangtri.gov.vn
Dương Thị Thanh Nga Chuyên viên 0233 3851592 0987678713 duongthithanhnga@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng 0233 3850942 0903555072 nguyenthanhbinh.soxd@quangtri.gov.vn
Trần Trọng Cường Phó Trường phòng 0233 3850942 0983704818 trantrongcuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Nam Chuyên Viên 0233 3850942 0948280486 nguyenngocnam@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng phòng 0233 3851562 0913446060 nguyenthithuylinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Tuấn Chuyên viên 0233 3851562 0982345609 nguyenductuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Trung Chuyên viên 0233 3851562 0947160678 nguyenquangtrung@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Nguyễn Văn Đương Trưởng phòng 0233 3852512 0917989463 nguyenvanduong@quangtri.gov.vn
Tạ Công Danh Phó Trưởng phòng 0233 3852512 0905077919 tacongdanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Lai Phó Trưởng phòng 0233 3852512 0972482777 nguyenthanhlai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sơn Tùng Chuyên Viên 0233 3852512 0913485231 nguyensontung@quangtri.gov.vn
Bùi Việt Châu Chuyên Viên 0233 3852512 0944545444 buivietchau@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Nguyễn Thanh Dũng Chánh thanh tra 0233 3857372 0903523079 nguyenthanhdung@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Ái Linh Phó Chánh thanh tra 0233 3857372 0905208123 ngothiailinh@quangtri.gov.vn
Trần Huyền Ân Thanh tra viên 0233 3857372 0977043997 tranhuyenan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền Thanh tra viên 0233 3857372 0905899918 nguyenthithanhhuyen@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Dương Bá Thịnh Phó Giám đốc 02333523246 0983033727 duongbathinh@quangtri.gov.vn
Lê Khánh Thắng PT phòng HCTH 02333523246 0947029559 lekhanhthang@quangtri.gov.vn
Lê Quang Phi PT phòng QHXD 02333666898 0963323333 lequangphi@quangtri.gov.vn
Thái Anh Hùng PT phòng KĐXD 02333822678 01668005009 thaianhhung@quangtri.gov.vn

Sở Tài nguyên & Môi trường

  - Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852740
- Fax: 0233 3852740
- Email: sotnmt@quangtri.gov.vn
 
SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Trường Khoa Giám đốc 0233 3552393 0903519056 nguyentruongkhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Hiếu Phó Giám đốc 0233 3595456 0914061595 nguyenthehieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Nam Phó Giám đốc   0914022762 nguyenhuunam@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Võ Quốc Hoàng Chánh Văn phòng 0233 3552517 0914096689 voquochoang@quangtri.gov.vn
Phan Thị Tuyết Lan Phó Văn phòng   0905888167 phanthituyetlan@quangtri.gov.vn
PHÒNG QLĐĐ 
Lê Văn Điều Trưởng phòng 0233 3552281 0914059790 levandieu@quangtri.gov.vn
Đoàn Xuân Tính Phó phòng   0903550515 doanxuantinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM
Phạm Quang Đạt Trưởng phòng   0944435464 phamquangdat@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Phan Phi Anh Chánh Thanh tra 02333854905 0914444545 phanphianh@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thương Phó Chánh Thanh tra   0915300302 tranthithuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Thiệu Phó Chánh Thanh tra   0914831345 nguyenvanthieu@quangtri.gov.vn
PHÒNG KHOÁNG SẢN VÀ NƯỚC
Lê Thị Vân Oanh Trưởng phòng 0233 35552282 0905204789 lethivanoanh@quangtri.gov.vn
CHI CỤC BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ KTTV
Nguyễn Vĩnh An Chi cục trưởng 0233 3555135 0913485717 nguyenvinhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hùng Trí Phó Chi cục trưởng   0914001339 nguyenhungtri@quangtri.gov.vn
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Võ Văn Dũng Chi cục trưởng 0233 3854382 0943516567 vovandung@quangtri.gov.vn
Đào Thị Huyền Phó Chi cục trưởng    0982351693 daothihuyen@quangtri.gov.vn
Hoàng Việt Thịnh Phó Chi cục trưởng   0935787559 hoangvietthinh@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 02333854384
Phạm Đình Hải Giám đốc 0233 3509189 0914127688 phamdinhhai@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Đức Phó Giám đốc 0233 3595126 0988408715 lehuuduc@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 02333854384
Mai Xuân Dũng Phó Giám đốc 0233 3700006 0982353953 maixuandung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trọng Hữu Phó Giám đốc   0912042456 nguyentronghuu@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 252 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3854381
Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc 0233 3552268 0905868555 nguyenanhtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Bình Phó Giám đốc   0974987676 nguyenvanbinh.sotnmt@quangtri.gov.vn
Trần Quốc Dũng Phó Giám đốc   0905080234 tranquocdung@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3555837
Nguyễn Trí Hữu Giám đốc 02333 560662 0913485222 nguyentrihuu@quangtri.gov.vn
Phan Đăng Hải Phó Giám đốc 0233 3560717 0914092609 phandanghai@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3524478
Võ Văn Nam Giám đốc   0905142340 vovannam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn An Phó Giám đốc   0915024778 nguyenvanan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bình Triệu Phó Giám đốc   0915901345 nguyenbinhtrieu@quangtri.gov.vn
 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

  - Địa chỉ: 204 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3550382
- Fax: 0233 3852811
- Email: sokhcn@quangtri.gov.vn
 
SỞ KHOA HỌC & CN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Ngọc Lân Giám đốc 0233 3855459 0913485885 tranngoclan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bình Phó Giám đốc 0233 3523999 0913485234 nguyenbinh@quangtri.gov.vn
Trần Thiềm Phó Giám đốc 0233 3600600 0914050825 tranthiem@quangtri.gov.vn
CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ
VĂN PHÒNG SỞ
Trần Thị Nhung Chánh VP 0233 3550382 0914.184946 tranthinhung@quangtri.gov.vn
Trần Bình Nhân Phó Chánh VP 0233 3562024 0916.100182 tranbinhnhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Kiều Oanh Phó Chánh VP   0988333696 nguyenthikieuoanh@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Lê Tiến Quốc Phó Chánh Thanh tra 0233 3563973   letienquoc@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Mai Thị Lan Trưởng phòng 0233 3853205 0983.789357 maithilan@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Lê Thanh Nam Trưởng phòng 0233 3562042 0905.057131 lethanhnam@quangtri.gov.vn
Tạ Sáu Phó phòng 0233 3562042 0983138560 tasau@quangtri.gov.vn
PHỎNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Phan Tuấn Anh Phó Trưởng phòng 0233 3566369 0913421800 phantuananh@quangtri.gov.vn
PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ - AN TOÀN BỨC XẠ, HẠT NHÂN
Lê Dinh Trưởng phòng 0233 3851508 0914.127684 ledinh@quangtri.gov.vn
Hồ Bảo Quốc Phó phòng 0233 3851508 0914127796 hobaoquoc@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
Võ Quyết Tiến PhóTrưởng phòng 0233 3850451 0914402045 voquyettien@quangtri.gov.vn
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Dương Mạnh Tường Chi cục trưởng 0233 3852537 0989.442171 duongmanhtuong@quangtri.gov.vn
Trần Văn Cần Phó CCT 0233 3553551 0913.421819 tranvancan@quangtri.gov.vn
Lê Hồng Tiên Phó CCT 0233 3858789 01275.846846 lehongtien@quangtri.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Trung tâm Tin học - Thông tin Khoa học và Công nghệ
Thái Thị Nga Giám đốc 0233 3850392 0944.202567 thaithinga@quangtri.gov.vn
Võ Thị Minh Ngọc Phó giám đốc 0233 3582535 0949010345 vothiminhngoc@quangtri.gov.vn
Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Đào Ngọc Hoàng Phó Giám đốc PT 0233 32210508 0975169879 nguyenhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hương Phó Giám đốc   0975169879 nguyenhuong@quangtri.gov.vn
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Hoàng Văn Thám Phó Giám đốc PT 0233 3523199   hoangvantham@quangtri.gov.vn

Sở Tư pháp

 

  - Địa chỉ: 87 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852127
- Fax: 0233 3852127
- Email: sotp@quangtri.gov.vn
 
SỞ TƯ PHÁP
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Kỳ Giám đốc 0233 3704127 0914018934 hoangky@quangtri.gov.vn
Lê Sa Huỳnh Phó Giám đốc 0233 3708579 0905059045 lesahuynh@quangtri.gov.vn
         
VĂN PHÒNG 
Trần Thị Lan Chi Chánh Văn phòng 0233 3855701 0914637234 tranlanchi@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Nguyễn Sĩ Hải Chánh Thanh tra 0233 3850118 01296444559 nguyensyhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Linh Thanh tra   0914444248 nguyenduclinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Hoàng Quốc Long Trưởng phòng 0233 3556405 0942570581  hoangquoclong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Công Sơn Phó Trưởng phòng   0962279803 nguyencongson@quangtri.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Đào Thị Bình Trưởng phòng 0233 3609304
 
  daothibinh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Trang Phó Trưởng phòng 0918864569 hoangthitrang@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI THI HÀNH PL VÀ BỔ TRỢ TP
Bùi Thị Hồng Trưởng phòng 0233 6270353 0985406545 buithihong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phước Nghĩa Phó Trưởng phòng 0916348123 nguyenthiphuocnghia@quangtri.gov.vn
PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
Dương Thị Thu Hà Trưởng phòng 0233 3555067 0986719501 duongthithuha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lệ Giang Phó Trưởng phòng 0943262369 nguyenthilegiangqt@quangtri.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Lê Hoài Nam TP Công chứng số 01 0233 3853028 0983775191 lehoainam@quangtri.gov.vn
Hồ Phi Hùng Phó TP Công chứng số 02 0233 3880868 0914568567 hophihung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Diếm TP Công chứng số 02 0233 3880868 0914568567 levandiem@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Bắc GĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 0233 3550852 0914057439 nguyenhuubac@quangtri.gov.vn
Võ Thúy Ngọc PGĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 0233 3565125 0947406887 vothuyngoc@quangtri.gov.vn
Hà Trung Thành GĐ TT Trợ giúp pháp lý 0233 3552463 0987893612 hatrungthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lương Chính PGĐ TT Trợ giúp pháp lý 0233 3556282 0976557428 nguyenluongchinh@quangtri.gov.vn

Sở Giáo dục & Đào Tạo

 

  - Địa chỉ: 02 Tạ Quang Bửu - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852352
- Fax: 0233 3851842
- Email: sogddt@quangtri.gov.vn
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
@quangtri.edu.vn
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Thị Hương Giám đốc 0233 3852492 0914958999 lethihuongsgd
Phan Xuân Kiểu Phó Giám đốc 0233 3555955 0913485343 phanxuankieusgd
Hoàng Xuân Thủy Phó Giám đốc 0233 3706080 0914042080 hoangxuanthuysgd
Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Giám đốc 0233 3556506 0913456506 nguyenthuthuysgd
VĂN PHÒNG SỞ
Võ Văn Minh Chánh VP 0233 3535179 0915240234 vovanminhsgd
         
THANH TRA SỞ
Đặng Thị Bé Trang Phó Chánh Thanh Tra PT 0233 3852549 0915011486 betrangqt@gmail.com
Thái Thị Hoa Lý Phó Chánh Thanh Tra   0945050336 thaihoalysgd
PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP
Lê Trường Sơn Trưởng phòng 0233 3852341 0914030421 letruongsonsgd
Đặng Thị Mai Thi Phó Trưởng phòng   0915934698 dangthimaithisgd
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
Lê Xuân Hiển Trưởng phòng 0233 3853014 0913485592 lexuanhiensgd
Trần Mạnh Hà Phó Truởng phòng - Kế toán trưởng   0947202456 tranmanhhasgd
PHÒNG KHẢO THÍ KĐCL GIÁO DỤC
Trần Văn Quốc Trưởng phòng 0233 3859583 0949549666 tranvanquocsgd
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng   0914681225 nguyenanhtuyet66@gmail.com
PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
Võ Thị Loan Trưởng phòng   0947550806 vothiloansgd
Nguyễn Thị Hiền Phó Trưởng phòng 0233 3851659 0947944272 nguyenthihiensgd
PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Phan Hữu Huyện Trưởng phòng 0233 3851684 0905425379 phanhuuhuyensgd
Trần Thị Hoài Nam Phó Trưởng phòng   0915571537 tranthihoainamsgd
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Lê Văn Tính Trưởng phòng 0233 3853016 0914076571 tinhlvqt@gmail.com
 Đoàn Thị Ái Phương Phó Trưởng phòng    0914064721  aiphuong866@gmail.com
Lê Thị Lan Phó Trưởng phòng   0914220579 lethilansgd 
PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
Phạm Đình Ngụ Trưởng phòng   0914092592 phamdinhngusgd
Nguyễn Văn Thảo Nguyên Phó Trưởng phòng   0983135459 ngvthaonguyen@gmail.com
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Viết Đức Trưởng phòng 0233 3851683 0918576456 ngovietducsgd
         

Sở Ngoại vụ

 

  - Địa chỉ: Khu đô thị Nam Đông Lương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3555972
- Fax: 0233 3851200
- Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
 
SỞ NGOẠI VỤ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Nam Giám đốc 0233 3853101 0913485338 hoangnam@quangtri.gov.vn
Trần Khánh Phôi Phó Giám đốc 0233 3555977 0914118479 trankhanhphoi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Quang Phó Giám đốc 02333555973 0903507604 nguyenducquang@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Lê Thị Thúy Hằng Phó Văn phòng PT 0233 3550383 0982354364 lethithuyhang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Ân Phó Văn phòng 0233 3550383 0963006357 @quangtri.gov.vn
Dương Thị Thúy Hải Phó Văn phòng, Kế toán 0233 3555975 0913485558 duongthithuyhai@quangtri.gov.vn
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thái Hữu Liêu Trưởng phòng 02333853101 0905086686 thaihuulieu@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Phương Dung Phó Trưởng phòng 02333854745 0982002311 hoangthiphuongdung@quangtri.gov.vn
PHÒNG LÃNH SỰ  VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng PT 0233 3852439 0914178111 nguyenthianhtuyet@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ BIÊN GIỚI
Nguyễn Văn Biên Trưởng phòng 0233 3555976 0913485929 nguyenvanbien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hanh PhóTrưởng phòng 0233 3555976 0914020623 nguyenvanhanh@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Hoàng Văn Đức Chánh Thanh tra 02333522068 0916676029 hoangvanduc@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Đức Thiện Phó Giám đốc PT   0989825825 nguyenducthien1@quangtri.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

  - Địa chỉ: 270 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852573
- Fax: 0233 3855013
- Email: sonnptnt@quangtri.gov.vn
 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ   SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Võ Văn Hưng Giám đốc   02333.852.544 0913.249.567 vovanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Huân Phó Giám đốc   0233 3853063 0982.037.123 nguyenvanhuan@quangtri.gov.vn
Trần Thanh Hiền Phó Giám đốc   02333.852.666 0975.436.146 tranthanhhien@quangtri.gov.vn
Hồ Xuân Hoè  Phó Giám đốc     0913476083 hoxuanhoe@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Lê Quang Lam Chánh VP   0233 3858197 0946176131  
Bùi Phước Trang  Phó Chánh VP Phụ trách   0233.3858.197 0914457907 buiphuoctrang@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Hoàng Thanh Trưởng phòng   0233 3852149 0913485393 hoangthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Nhất Phó Trưởng phòng   0233 3852149 0915062138 nguyenxuannhat@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Hoàng Quang Thịnh Chánh Thanh tra   02333856542 0942188279 hoangquangthinh@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Nghi Xuân Phó Chánh Thanh tra     0946363581 hothinghixuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Phú Quốc Phó phòng PT   02333555572 0914425891 nguyenphuquoc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Giác Phó Trưởng phòng     0905830838 nguyendanggiac@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng phòng   02333854392 0905082234 nguyenngoctuan@quangtri.gov.vn
Lê Hà Thành Phó Trưởng phòng     0905644447 lehathanh@quangtri.gov.vn
CHI CỤC KIỂM LÂM
- Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3854997
Máy trực phòng cháy, chữa cháy rừng: 0833554646
Trần Văn Tý Phó Chi Cục trưởng PT   0233 3852091 0913485707 tranvanty@quangtri.gov.vn
           
CHI CỤC THỦY SẢN
- Địa chỉ: 63 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 053 3700005
Nguyễn Hoài Nam CC trưởng   0233 3552139 0903515005 nguyenhoainam.sonn@quangtri.gov.vn
Văn Đức Dũng Phó Chi Cục trưởng     0905544599 vanducdung@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Hòa Phó Chi Cục trưởng     0982884612 phamvanhoa@quangtri.gov.vn
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
- 591 Lê Duẩn - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3562349
Email: cctyquangtri@gmail.com
Lê Quang Ánh Chi Cục trưởng   0233 3560452 0949555363 lequanganh@gmail.com
Trần Hoãn Phó Chi Cục trưởng     0913447800 tranhoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sinh Tung Phó Chi Cục trưởng     0905120303 nguyensinhtungg@quangtri.gov.vn
CHI CỤCTRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
- Địa chỉ: KP3 - P.Đông Lương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3562336
- Email: chicucbvtvquangtri@gmail.com
Nguyễn Hồng Phương Chi Cục trưởng   02333565224 0913684909 nguyenhongphuong@quangtri.gov.vn
Trần Minh Tuấn Phó Chi Cục trưởng     0914277616 tranminhtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Tâm Phó Chi Cục trưởng     0914092786 nguyenhuutam@quangtri.gov.vn
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Địa chỉ: 49 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3852731
- Email: tranvanthu352@gmail.com
Trần Văn Thu Chi Cục trưởng   02333853599 0914191352 tranvanthu@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Trí Phó Chi Cục trưởng     0912739678 hoangminhtri@quangtri.gov.vn
CHI CỤC THỦY LỢI 
- Địa chỉ: 153 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3562953
- Email: pclbqt08@gmail.com
Lê Quang Lam Chi Cục trưởng   0233 3566971 0946176131 lequanglam@quangtri.gov.vn
Hồ Thanh Hải Phó Chi Cục trưởng     0913449585 hothanhhai@quangtri.gov.vn
Lê Chí Công Phó Chi Cục trưởng     0913485417 lechicong@quangtri.gov.vn
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN
- Địa chỉ: 63, Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại:0233 3556212
- Email: huydinh24@gmail.com
Phan Hữu Thặng Chi Cục trưởng   0233 3556699 0905075595 phanhuuthang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Ngọc Diệp Phó Chi Cục trưởng     0914444409 lethingocdiep@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 
- Địa chỉ: 29 Lý Thường Kiệt - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3562226
- Email: ttknnnqt@gmail.com
Nguyễn Trung Hậu Giám đốc   0233 3560969 0914197927 nguyentrunghau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc     0935918789 nguyenthanhtung@quangtri.gov.vn
Trần Cẩn Phó Giám đốc     0914222405 trancan@quangtri.gov.vn
Phan Ngọc Đồng Phó Giám đốc     0914127225 phanngocdong@quangtri.gov.vn
T
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH, THIẾT KẾT NÔNG LÂM
- Địa chỉ: 931 - Quốc lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3582237
Lê Công Nam Giám đốc   0233 3850099 0905102233 lecongnam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Hả Phó Giám đốc     0914241231 nguyenquangha@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG - VẬT NUÔI
- Địa chỉ: 230 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoai: 02333566499
- Email: giongctvt_quangtri@yahoo.com.vn
Phạm Xuân Tuyên Giám đốc   02333560355 0987287336 phamxuantuyen@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Phó Giám đốc     0914079955 hoangminh@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
- Địa chỉ: 06, Nguyễn Công Trứ - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 02333850158
Hoàng Đức Duy Giám đốc   02333561937 0905837999 hoangducduy@quangtri.gov.vn
Phan Hữu Bửu Phó Giám đốc       phanhuubuu@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN
- Địa chỉ: Thôn Hiền Lương - Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại:02333884237
- Email: ttgtsqt@yahoo.com.vn
Nguyễn Hữu Vinh Giám đốc   02333884237 0986142777 nguyenhuuvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Đính Phó Giám đốc     0983542595 nguyenxuandinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoài Thanh Phó Giám đốc     0989867309 nguyenhoaithanh@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ 
Đ
ịa chỉ: Xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333613966
Lê Văn Sơn Giám đốc     0915442785 levanson@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Thủy Phó Giám đốc     0982090537 hoangminhthuy@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HƯỚNG HÓA - ĐAKRÔNG
Địa chỉ: Xã Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị
Điện thoại: 02333880531
Nguyễn Công Tuấn Giám đốc     0982559843 nguyencongtuan@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LƯU VỰC SÔNG BẾN HẢI
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3623700
Nguyễn Ngọc Hùng Giám đốc     0982559843 nguyenngochung@quangtri.gov.vn
Hoàng Duy Quang Phó Giám đốc     0943390789 hoangduyquang@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN
Địa chỉ: Khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3664555
Trần Xuân Dưỡng Giám đốc     0905259789 tranxuanduong@quangtri.gov.vn
Thái Văn Sơn Phó Giám đốc     0913466150 thaivanson@quangtri.gov.vn
TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Địa chỉ: Xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3825404
Lê Thiên Vinh Phó Hiệu trưởng PT     0917514345 lethienvinh@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thông Phó Hiệu trưởng     0905012234 levanthong@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Địa chỉ: 270 Hùng Vương, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3560812
Nguyễn Thanh Bình Giám đốc     0914096546 nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Trần Hoàng Việt Phó Giám đốc     0989246359 tranhoangviet@quangtri.gov.vn
Dương Hữu Trung Phó Giám đốc     0983777833 duonghuutrung@quangtri.gov.vn
 

Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch

 

  - Địa chỉ: 125B Quốc Lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852353
- Fax: 0233 3852353
- Email: sovhttdl@quangtri.gov.vn
 
SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Đỗ Văn Bình Giám đốc 02333851590 0913456225 dovanbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Huy Hùng Phó Giám đốc  0233 3853235 0914079777 nguyenhuyhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Chiến Phó Giám đốc 0233 3853336 0905002777 nguyenvanchien@gmail.com.vn
Hoàng Thị Thu Hương Phó Giám đốc 0233 3851882 0914214567 hoangthithuhuong@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Hồ Văn Hoan Chánh Văn phòng 0233 3550365 0985034234 hovanhoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Lực Phó Văn phòng     nguyentienluc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mỵ Phó Văn phòng 02333857309 01688574964 nguyenthimy.sovhttdl@quangtri.gov.vn
Trần Thị Lệ Hằng Chuyên viên   0985849059  
Lê Thị Lan Hương Chuyên viên   0935806608 lethilanhuong@quangtri.gov.vn
Phan Thị Diệu Huyền Chuyên viên   0948162113  
Trần Thị Kiều Văn thư 02333852353 0945456919  
         
KẾ HOẠCH TÀI VỤ
Nguyễn Thị Lựu Trưởng phòng 0233 3552179 0905570339 nguyenthiluu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Hiển Chuyên viên 02333556379 0949819557 nguyendanghien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Nhạn Chuyên viên   01254339579 @quangtri.gov.vn
Lê Văn Hoàn Chuyên viên   0917448111 @quangtri.gov.vn
Đặng Thị Lan Hương Chuyên viên   0947251357  
QUẢN LÝ VĂN HÓA
Nguyễn Thanh Tùng Trưởng phòng 0233 3857109 0914118566 nguyenthanhtung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lệ Quyên Phó phòng     nguyenthilequyen@quangtri.gov.vn
Lê Văn Huỳnh Chuyên viên   0982664363  
Trịnh Hoàng Tân Chuyên viên   0914219906  
QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
Đào Văn Quảng Phó phòng   0905657299 daovanquang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Nương Chuyên viên   01677596124  
Ngô Thị Anh Thư Chuyên viên   0978111557  
QUẢN LÝ DU LỊCH
Nguyễn Tiến Lực Phó phòng PT 0233 3853684 0963155666 nguyentienluc@quangtri.gov.vn
Nguuyễn Thị Duyên Phó phòng   0935174974 nguyenthiduyen@quangtri.gov.vn
Đinh Thị Thúy Ly Chuyên viên   0915033017  
         
QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
Lê Đỗ Như Hoài Trưởng phòng   0903516499 ledonhuhoai@quangtri.gov.vn
Trịnh Khải Hoàn Phó phòng    01235912737 trinhkhaihoan@quangtri.gov.vn
Trương Thanh Tuấn Chuyên viên   0935960063  
Lê Chí Bình Chuyên viên      
XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH
Lê Thanh Hiền Trưởng phòng 02333856495 0918162468 lethanhhien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Phó phòng   0905622552 nguyenthiphuong.sovhttdl@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Trâm Phó phòng   0984775349  
Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên   0942098234  
THANH TRA
Võ Đình Long Chánh Thanh tra 0233 3856495 0914226285 vodinhlong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Viết Bắc Phó Chánh TT   0905282484 nguyenvietbac@quangtri.gov.vn
Phạm Quốc Khánh Chuyên viên   0905207222  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Phan Văn Thắng Giám đốc 02333563796 0905112359 phanvanthang@quangtri.gov.vn
TT HUẤN LUYỆN THI ĐẤU TDTT
- Địa chỉ: 03 Nguyễn Bỉnh Khiêm - TP Đông Hà - Quảng Trị
Phan Văn Hóa Giám đốc 0233 3852270   phanvanhoa@quangtri.gov.vn
Đoàn Văn Phú Phó Giám đốc   0914178206 doanvanphu@quangtri.gov.vn
BẢO TÀNG TỈNH
- Địa chỉ: 08 Nguyễn Huệ - TP Đông Hà - Quảng Trị
Lê Đình Hào Giám đốc 0233 3551658 0914040354 ledinhhao@quangtri.gov.vn
THƯ VIỆN TỈNH
Địa chỉ: 24 Lê Hữu Phước - TP Đông Hà - Quảng Trị
Mai Trường Mạnh Giám đốc 0233 3854847 0905036919 maitruongmanh@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hương Phó Giám đốc 02333852146 0915812505 tranthihuong.sovhttdl@quangtri.gov.vn
TT BẢO TỒN DI TÍCH VÀ DANH THẮNG
- Địa chỉ: 180 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
Ngô Thanh Bảo Giám đốc 053 3855510 0913485401 ngothanhbao@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Chức Phó Giám đốc   0914064860 nguyenquangchuc@quangtri.gov.vn
Lê Đức Thọ Phó Giám đốc   0913427379 leductho.sovhttdl@quangtri.gov.vn
TT PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG
- Địa chỉ: 84 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
Hồ Thanh Thoan Giám đốc 053 3858928 0913485200 hothanhthoan@quangtri.gov.vn
Hồ Ngọc Mừng Phó Giám đốc 053 3552806 0905040113 hongocmung@quangtri.gov.vn
TT VĂN HÓA TỈNH
- Địa chỉ: 1A Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
Lê Thị Việt Hà Giám đốc 02333851509 0905142345 lethivietha.sovhttdl@quangtri.gov.vn
Dương Trường Khánh Phó Giám đốc   0944560567 duongtruongkhanh@quangtri.gov.vn
ĐOÀN NGHỆ THUẬT
- Địa chỉ: 32 Phạm Đình Hổ - TP Đông Hà - Quảng Trị
Phạm Hồng Phong Trưởng đoàn 0233 3853357 0914001394 phamhongphong@quangtri.gov.vn
Trương Thương Huyền Phó Đoàn   0914050800  
         
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH
Hoàng Công Thức Giám đốc 0233 3550261 0903509072 hoangcongthuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Quảng Phó Giám đốc   0913486312  
 

Sở Thông tin & Truyền thông

 

  - Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3554715
- Fax: 0233.3554711
- Email: sotttt@quangtri.gov.vn
 
SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Tường Giám đốc  0233.3554717 0913485128 nguyenvantuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoàn Phó Giám đốc 0233.3553888 0982107959 nguyenhoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Phó Giám đốc 0233.3577126 0913595014 nguyenthihuyenqt@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ
Nguyễn Quang Vượng Chánh Văn phòng 0233.3554715 0905012888 nguyenquangvuong@quangtri.gov.vn
Phan Phương Thảo Phó Chánh Văn Phòng 0233.3554715 0915261456 phanphuongthao@quangtri.gov.vn
Đoàn Thị Khánh Linh Kế Toán 0233.3595155 0914125155 doanthikhanhlinh@quangtri.gov.vn
Võ Thanh Tùng Chuyên viên 0233.3575155 0915630555 vothanhtung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Vũ Văn thư 0233.3575155 0916341678 lequangvu@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Trần Quang Chánh Thanh tra 0233.3554580 0934891666 tranquang@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Dũng Phó Thanh tra 0233.3511368 0914178179 lehuudung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Trung Thanh Tra viên 0233.3511368 0934807888 lequangtrung@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Hoàng Thị Hải Châu Trưởng phòng phòng 0233.3856555 0905055123 hoanghaichau@quangtri.gov.vn
Lê Khánh Hoàn Chuyên viên 0233.3856555 0943105444 Lekhanhhoan@quangtri.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phạm Thiện Đạt Trưởng phòng 0233.3639789 0913485000 phamthiendat@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thùy Loan Chuyên viên  0233.3639789 0916964222 tranthithuyloan@quangtri.gov.vn
Trần Thanh Tuấn Chuyên viên 0233.3639789 0935869959 tranthanhtuanqt@quangtri.gov.vn
PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Nguyễn Thị Lệ Hằng Trưởng phòng 0233.2210635 0913485202 nguyenthilehang@quangtri.gov.vn
Lê Văn Minh Phó Trưởng phòng 0233.2210635 0913485255 levanminhqt@quangtri.gov.vn
Lâm Công Sáng Chuyên viên 0233.2210635 0911391678 lamcongsang@quangtri.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN- BÁO CHÍ - XUẤT BẢN
Đoàn Phương Nam Trưởng phòng 0233.3852888 0983692008 doanphuongnam@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Quỳnh Như Phó phòng 0233.3852888 0914561952 nguyenthiquynhnhu@quangtri.gov.vn
Giang T.Lệ Thủy Chuyên viên 0233.3852888 0943747207 giangthilethuy@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trần Thanh Hà Giám đốc 0233.6250005 0944431357 tranthanhha@quangtri.gov.vn